Kaðýzman’da AK Parti gençlik kollarý 5 olaðan kongresi yapýldý
Kaðýzman’da AK Parti gençlik kollarý 5 olaðan kongresi yapýldý
17:27:00 2017-11-11

 Kaðýzman’da AK Parti gençlik kollarý 5 olaðan kongresi yapýldý

AK Parti Kaðýzman Gençlik Kollarý 5 kongresi yapýldý .Kaðýzman Halk Eðitimi Merkezinde, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan beþinci gençlik kongrenin açýlýþ konuþmasýný Ak Parti Kars il gençlik kollarý baþkaný Muhammet Emin Haliloðlu  yaptý.

Eyidoðan; Gençlerin gelecek kaygýsý yaþamadan, karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümü için çalýþtýklarýný belirtti. Kongreye Ak Parti Kars il baþkaný Adem Çalkýn,Ak Parti Kaðýzman ilçe Baþkaný Nesim Eyidoðan,Ak parti Eski Ýlçe Baþkaný Erdoðan Demirde,Ak Parti Eski Ýl genel meclis üyesi Þýhmail Öztürk,Ak Parti Kars il gençlik kollarý baþkaný Muhammet Emin Haliloðlu,AK Parti Ýlçe Gençlik kollarý asil ve yedek üyeleri ve tüm Partililer katýldý.

Baþkaný Muhammet Emin Haliloðlu ülkenin her yerinde gençlik kollarýndaki üye sayýsýnýn giderek arttýðýný, "Ak Gençler" olarak daha güzel yarýnlara temel atmaya hazýrlandýklarýný söyledi.

AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn yaptýðý konuþmada;"Bu ülkenin gençleri olarak sizler milletimizin geleceði, ülkemizin yarýnlarý bizleri yakýndan ilgilendirmektedir. Ne mutlu bizlere ki þanlý ecdadýmýzdan devraldýðýmýz bu cennet vatana, adaletin ve kalkýnmanýn esas olduðu milletine hizmetten baþka hiçbir düþünce ve amaç taþýmayan AK Parti çatýsý altýnda yetiþiyorsunuz Gençlerin, özellikle Kaðýzman Gençliðinin üzerlerine düþen tüm vazifeleri layýkýyla yerine getirdiklerini, bu güzel ve özverili çalýþmalarýn sonucunda ise Kaðýzman ve Kars hak ettiði noktaya taþýdýklarýný görmezden gelmek haksýzlýk olur. “Baþbakanýmýz, 'Gençliðe siyasette yer vermek, ustalýðýn þiarýndandýr. Biz gençleri yedek kulübesinde deðil, ilk 11’de görmek istiyoruz.' diyor. Bizlerde Ak Gençlik olarak ''Liderinin izinden gitmek Gençliðin þiarýndandýr'' diyoruz. Gençlik teþkilatýnda görev almýþ, emek harcamýþ birçok yol arkadaþýmýz, Parlamento'da ve teþkilatýmýzýn her kademesinde görev yapmaktadýr. Liderimizin bu teveccühü ve yol arkadaþlarýmýzýn üstün baþarýlarý Gençlik teþkilatýnda görev alan arkadaþlarýmýzýn geleceðe dönük hayallerini ve hedeflerini, çok daha yüksek noktalara ulaþtýrmýþtýr’’dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde 400 delegeyle birlikte 278 geçerli oy alan Sefa Keklik, gençlik kollarý baþkaný seçildi. Keklik’’Tüm Gençlik kollarý Üyelerime geçmiþteki çalýþmalarý ve emekleri için teþekkür ediyorum, bundan sonraki süreçte daha çok çalýþacaðýmýzýn daha çok hizmet edeceðimizin sözünü veriyoruz’’dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - ALÝ ÇELÝK

Kaynak: KHA Bu haber  317  kere okundu