Saðlýk Çalýþanlarý Þehitlerini unutmadý
Saðlýk Çalýþanlarý Þehitlerini unutmadý
17:40:00 2017-11-11

 Saðlýk Çalýþanlarý Þehitlerini unutmadý

KAFKAS HABER AJANSI

Memur-Sen Konfederasyonu,Saðlýk-Sen Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý, Erzurum Saðlýk-Sen Þube Baþkanlýðýnýn organizesiyle sendikaya baðlý il ve ilçe üyeleri Divan Kurulu toplantýsýný Kars'ýn Sarýkamýþ ilçesinde gerçekleþtirdi.

Toplantýnýn ardýndan sendika üyeleri yaklaþýk 45 kiþi þehitler için 3 kilometre yürüyüþ yaptýktan sonra, Yukarý Sarýkamýþ Þehitliðini ziyarete ederek þehitler için dua etti.

Etkinliðe katýlan Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Göksal Toksoy,yaptýðý açýklamada,ilçede yapýlan organizasyonlar için veya gezi amaçlý gelen misafirlere  her konuda destek olduklarýný belirterek,"Þehitler diyarý turizm cenneti ilçemize gelen misafirlerimize bölgenin tanýtýmý ve ilçemizdeki þehitlikleri,tarihi turistik yerleri gezip bilgi edinmeleri konusunda yardýmcý olduklarýný söyledi.

Toksoy,Erzurum Saðlýk-Sen Þubesinin koordinesinde ilçemize gelen saðlýk çalýþanlarýmýzla Yukarý Sarýkamýþ Þehitliðimize kadar yürüdüklerini ifade ederek,"Burada þehitlerimize dua ettik.Bu manada Memur-Sen Erzurum Ýl Temsilcisi Abdullah Duman bey ve gelen konuklara teþekkür ediyorum. Artýk Sarýkamýþ inanç turizmiyle Çanakkale'de olduðu gibi önümüzdeki yýldan itibaren turist akýnýna uðrayacak."diye konuþtu.

Memur-Sen Erzurum Ýl Temsilcisi Abdullah Duman'da,Divan Kurulu Toplantýsý için Sarýkamýþ'ta bulunduklarýný hatýrlatarak,"Þehitler diyarý güzel ilçemiz Sarýkamýþ'ta toplantýmýzý yaptýktan sonra Sarýkamýþ Belediye Baþkanýmýz Göksal Toksoy'un rehberliðinde Sarýkamýþ Þehitleri ve bütün þehitlerimizi anmak için Yukarý Sarýkamýþ Þehitliðine kadar yürüdük.Burada þehitlerimiz için Fatiha okuduk.Bizlere bu vataný emanet eden þehitlerimizin ruhu þad olsun.Bizleri yalnýz býrakmayan Baþkanýmýz Göksal bey'e çok teþekkür ediyorum."dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  1135  kere okundu