Kargapazar Müfrezesi Þehitliði Ýhya Ediliyor
Kargapazar Müfrezesi Þehitliði Ýhya Ediliyor
18:05:00 2017-11-11

 Kargapazar Müfrezesi Þehitliði Ýhya Ediliyor

KAFKAS HABER AJANSI

Erzurum Valiliði tarafýndan ihya projesi baþlatýlan Kargapazar Þehitliði’nin yol sorunu Erzurum Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çözüldü. Erzurum Valiliði’nin þehitlik alanýnda yapacaðý çalýþmalarýn baþlamasý için gerekli olan yol, Kýrsal Hizmetler Daire Baþkanlýðý’nýn 3 aylýk yoðun çalýþmasýyla tamamlandý. Büyük Tüy, Küçük Tüy ve Kevenlik Köyü yaylalarý arasýnda kalan problemli 11 kilometrelik savaþ yolu elveriþsiz arazi ve hava þartlarýna raðmen bitirildi. ATAK Arama Kurtarma ve Doða Sporlarý Derneði Baþkaný Çetin Bayram, konuyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, “Sayýn Valimiz þehitliði görünce çok duygulandý ve þehitlerin mezarý baþýnda ‘Buranýn ihyasý bizim için þu an itibari ile þeref meselesidir. 1 yýl içerisinde çalýþmalar baþlayacak ve vatandaþlarýmýz bu þehitliði ziyaret edebilecektir’ demiþti. Sayýn Valimiz bu sözünü tuttu. Allah razý olsun. Þehitliðimizin en büyük problemi yoldu. Bu yol sorunu Büyükþehir Belediyemiz tarafýndan çok zor þartlarda 2900 metrede 3 ay boyunca süren özverili ve gayretli çalýþmalar neticesinde çözüldü. 101 yýl sonra ecdadýn týrmandýðý yollardan artýk vatandaþlarýmýz bu topraklara atýlan perçinlerimizin en belirgin örneði olan Kargapazar Müfrezesi Þehitliði’mize ulaþabilecekler. Bu baðlamda Erzurum Valimiz Seyfettin Azizoðlu ve Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Mehmet Sekmen’e bir Erzurumlu olarak en derin þükranlarýmý sunuyorum. Kim ne derse desin onlarýn adý bu þehrin tarihine altýn harflerle kazýnmýþtýr. 100 yýllýk problemleri çözmek, gençlerimizi, çocuklarýmýzý milli duygularla dolacaklarý Kargapazar Müfrezesi Þehitliði gibi manevi mekânlara ulaþtýrmak herkesin harcý deðil. Valimiz ve Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum” dedi.

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  389  kere okundu