AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Çalýk’tan Baþkan Sekmen’e Övgü
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Çalýk’tan Baþkan Sekmen’e Övgü
18:06:00 2017-11-11

 AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Çalýk’tan Baþkan Sekmen’e Övgü

KAFKAS HABER AJANSI

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal Politikalar Baþkaný Öznur Çalýk, Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. Palandöken Kayak Merkezi Kafe 25’te düzenlenen “Sosyal Politikalarda Gönül Adýmlarý Erzurum” adlý program sonrasý Baþkan Mehmet Sekmen ile görüþen AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Çalýk, daha sonra Hýnýslý vatandaþlarla Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. AK Parti Sosyal Politikalar Baþkan Yardýmcýsý Oya Eronat, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilýcalý ve Orhan Deligöz ile AK Parti Erzurum Ýl Baþkaný Mehmet Emin Öz’ün de bulunduðu salonda konuþan Çalýk, “Belediyeciliðin artýk ana akýmý sosyal belediyecilik olmalýdýr. Bu vesileyle sosyal belediyecilikte de çok önemli mihenk taþlarýný yerine getiren Deðerli Belediye Baþkaným Mehmet Sekmen’e ben hassaten çok teþekkür ediyorum” dedi. Türkiye’de her alanda olduðu gibi belediyecilikte de önemli deðiþimlerin yaþandýðýna vurgu yapan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal Politikalar Baþkaný Çalýk, sözlerini þöyle sürdürdü: “Türkiye’de bir deðiþim yaþandý. Bu deðiþimin tarihi esasýna baktýðýmýz vakit Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn 1994’te Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olduðu zaman o dönem kentte susuzluktan kan aðlayýp musluktan su akmayan Ýstanbul’u çöp yýðýnlarýndan nasýl kurtardýðýný tüm Türkiye çok iyi biliyor. Ve þimdi Cumhurbaþkanýmýzýn yol arkadaþý o dönemde birlikte Belediye Baþkanlýðý yapmýþ ve yerel hizmetlerde de adýný tarihe yazmýþ olan Mehmet Sekmen þuanda Erzurum’da Belediye Baþkaný… Hem Belediye Baþkaný hem Milletvekili hem de Genel Merkezde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý hem de þimdi Erzurum’un tarihine, medeniyetine yakýþýr bir Belediye Baþkanýmýz var.  Ben hassaten gönülden Mehmet Sekmen Baþkaný kutluyorum. Ve inanýyorum ki Hýnýs’ta en güzel hizmetleri sizlerle buluþturuyor. Ama eksikliklerimiz mutlaka vardýr. Ýnanýyorum ki Mehmet Baþkaným bunlarý da en kýsa zamanda giderecektir. Bizde etnik ve mezhep ayrýmcýlýðý asla yoktur. Biz sadece bir felsefeye inanýrýz. ‘Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn’ Ýnsanca yaþamak için yollara düþtük. Bu vesileyle benim Erzurum’a ya dört ya beþinci geliþim. Hem deðiþimi hem geliþimi çok net gözetledim. Þehrin kimliðine uygun yeniden þehri imar ediyor Kýymetli Belediye Baþkanýmýz. Erzurum bu hizmetlerin hepsine layýktýr. Fazlasýna layýktýr. Cumhurbaþkanýmýz da Erzurum’u çok seviyor, hepinize ayrý ayrý selamlarý var. Ýnþallah daha güzel hizmetlere sizlerle birlikte imza atacaðýz.”

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  314  kere okundu