Büyükþehir Yatýrýmlarýný Tanýtýyor
Büyükþehir Yatýrýmlarýný Tanýtýyor
18:06:00 2017-11-11

 Büyükþehir Yatýrýmlarýný Tanýtýyor

KAFKAS HABER AJANSI

Erzurum Büyükþehir Belediyesi’nin ilçelere yönelik gerçekleþtirdiði yatýrým turu tüm hýzýyla sürüyor. Geçen hafta Tortum, Oltu ve Karaçoban’dan kente gelen ilçe heyeti, Büyükþehir’in yatýrýmlarý olan Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Atýksu Arýtma Tesisi, Recep Tayyip Erdoðan Fuar Merkezi, 15 Temmuz Milli Ýrade Mesire Alaný, Olimpiyat Parký, Üretim Merkezleri, Uluslararasý Gökyüzü Þehri Parký, Bilgi Evleri, Yüksek Ýrtifa Kamp Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Kentsel Dönüþüm Projeleri, Canlý Hayvan Borsasý, Canlý Hayvan Pazarlarý, ESMEK, Kültür Yolu Projesi ve Erzurumspor Tesisleri’ni gezdi. Ýlçe heyeti arasýnda belediye meclis üyeleri, ilçe baþkanlarý, sivil inisiyatif kurumlarýnýn temsilcileri, esnaf ve ilçe sakinleri de vardý. Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sekmen, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, “Kent merkezinde var olan hizmetleri hiçbir ayrým yapmaksýzýn ilçelerimizde de uyguluyoruz. Bugün gelinen noktada ilçelerimizdeki alt ve üstyapý çalýþmalarýnýn tamamlanma oraný noktasýnda yüzde 70 seviyesindeyiz. Kýrsal kesimdeki vatandaþlarýmýza yol, su ve diðer hizmetleri sunduk. Yerleþim yerlerimizi yeniden ihya ve inþa ettik. Ýnþallah hemþehrilerimizin dua ve desteðiyle ilçelerimizin kalan problemlerini de tamamlayacaðýz” dedi.   

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  280  kere okundu