Baþkan Sekmen: Erzurum ilçeleriyle birlikte güzelleþti
Baþkan Sekmen: Erzurum ilçeleriyle birlikte güzelleþti
18:07:00 2017-11-11

 Baþkan Sekmen: Erzurum ilçeleriyle birlikte güzelleþti

KAFKAS HABER AJANSI

Erzurum Büyükþehir Belediyesi’nin ilçelere yönelik gerçekleþtirdiði yatýrým turu kapsamýnda Pazaryolu ilçe sakinleri, kentteki projeleri yerinde gözlemledi. 3.5 yýl içerisinde hayata geçen mega yatýrýmlarý tek tek inceleyen Pazaryolu sakinleri, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Atýksu Arýtma Tesisi, Recep Tayyip Erdoðan Fuar Merkezi, Üretim Merkezleri, Bilgi Evleri, Palandöken Kayak Merkezi ile diðer yatýrýmlarý gezdi. Ýlçe heyeti arasýnda belediye meclis üyeleri, ilçe baþkanlarý, sivil inisiyatif kurumlarýnýn temsilcileri, esnaf ve ilçe sakinleri de vardý. Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sekmen, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek vatandaþlarla karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulundu. Baþkan Sekmen, burada yaptýðý konuþmada, þehrin ilçeleriyle birlikte güzelleþtiðine dikkati çekti. Sekmen, “Erzurum ilçeleriyle birlikte güzelleþti. Þuan 527 noktada canla baþla çalýþýyoruz. Tek bir derdimiz var. Bu kenti yaþanýlabilir bir hale getirmek. Bunun için tüm mesai arkadaþlarýmla birlikte sahadayýz. Bugün gelinen noktada adým atmadýk bir yer býrakmadýk. Þehrin en uç noktasýnda bile Büyükþehir’in mührü var. Þehrimizin kalkýnmada nihai hedeflerine ulaþma noktasýnda yolumuza emin, güçlü ve kararlý adýmlarla devam ediyoruz” diye konuþtu.

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  235  kere okundu