Kars’ta okul bahçeleri yeþilleniyor
Kars’ta okul bahçeleri yeþilleniyor
18:33:00 2017-11-11

 Kars’ta okul bahçeleri yeþilleniyor

KAFKAS HABER AJANSI

Kars Valiliði öncülüðünde; Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Tarým Sigortalarý Havuz Ýþletmesi A.Þ. (TARSÝM) iþbirliði ile okul bahçelerinin aðaçlandýrýlmasý için hazýrlanan proje Selim Ýlçesi’nin Koyunyurdu Köyü Ortaokulu ve Ali Kara Ýlkokulu’nda start aldý.

TARSÝM’in “Bir Fidan Bir Poliçe Her Köy Bir Orman” projesinde tarýmsal üretimde faaliyet gösteren üreticilerin ürünlerini sigortalamasýyla bir teþekkür amaçlandý. Böylelikle her köyün okullarýnda, camilerinde, mezarlýklarda aðaçlandýrma yapýlýyor. Okullarda da öðrencilerle birlikte fidanlar dikiliyor. Poliçe düzenlendikçe her köyde yapýlan bu aðaç dikme faaliyeti devam edecek. Proje kapsamýnda 2018’in Mart ayýnda yine Kars Valiliðinin ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü’nün desteði ile tüm köylerde çalýþma yapýlacak.

TARSÝM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Selim’in Koyunyurdu Köyü’ne giderek öðrencilerle buluþtular. Tarým Müdürü Hüseyin Düzgün, öðrencilere aðacýn önemi ve nasýl bakýlmasý gereken konularda bilgi vererek TARSÝM’in yaptýðý görevleri de anlattý. Ardýndan TARSÝM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir ve beraberindekiler öðrencilere içerisinde kýrtasiye malzemesi bulunan çanta daðýttý.

Daha sonra aðaç dikimine geçildi. Proje kapsamýnda baþlanýlan 1000 çam fidaný dikimi için Koyundurdu Köyü Ortaokulu ve Ali Kara Ýlkokulu’na ayrýlan 300 adet fidanýn dikimi öðrenci ve öðretmenlerle birlikte gerçekleþtirildi.

Her bir öðrenci kendisi için 1 adet fidan dikti ve bu fidanlarýn bakýmýný da okulda bulunduklarý süre içinde kendileri üstlendi. Öðrenciler diktikleri fidanlara bakacaklar, sulayacaklar ve aðaçlar büyüdüðünde de gelip altýnda serinleyecekler.

Öðrenciler aðacý çok sevdiklerini, bu tür bir organizasyonda yer aldýklarý için çok mutlu olduklarýný ifade ederek emeði geçenlere teþekkür ettiler.

Okul müdürü ve öðretmenlerin de öðrencileriyle birlikte aðaç dikimi yaptýðý okul bahçesinde renkli görüntüler yaþandý. Öðrencilerin dikecekleri çam fidanlarýný taþýmalarý, onlarý sulamasý, fidanlara sarýlmasý ve öpmeleri yapýlan hizmetin ne denli önemli olduðunu da gözler önüne serdi. Okullarý artýk yeþilleneceði için mutlu olduklarýný ifade eden öðrenciler aðaçla ilgili þarký söylemeyi de ihmal etmediler.

Tek bir aðacý bile okulun bahçesine çam fidanlarýnýn dikilmesi herkesi sevindirdi.

Proje kapsamýnda okul bahçelerinin yaný sýna cami bahçeleri ve mezarlýklara da fidan dikimleri gerçekleþtirilecek.

TARSÝM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, “Biz yaptýðýmýz çalýþmalarda köylerimizin okul bahçelerinde, camilerinde ve mezarlýklarýnda aðaçlandýrmanýn eksik olduðunu gördük. Bunu fark edince böyle bir sosyal sorumluluk projesini baþlatalým istedik. Ýnþallah güzel þeyler yapýyoruz. Bu aðaçlarýmýz da öðrencilerimizle birlikte büyüyecekler.” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  499  kere okundu