PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý
PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý
16:08:00 2017-11-13

 PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý

Kars Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince yapýlan çalýþmalar kapsamýnda PKK/KCK terör örgütü adýna sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur Bölgesinde silahlý faaliyet yürüten örgüt mensuplarýna milis/iþbirlikçi faaliyetlerinde bulunduklarý tespit edilen þüpheli þahýslara yönelik 30 Ekim 2017 günü Kars Ýl Merkezi, Sarýkamýþ Ýlçesi ve Þanlýurfa ilinde eþzamanlý operasyon düzenlenmiþti. Düzenlenen eþ zamanlý operasyonda yakalanarak gözaltýna alýnan toplam 8 þüpheli þahýstan 5’i ‘Silahlý Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan tutuklandý, 3 þüpheli þahýs ise Adli kontrol kararý ile serbest býrakýldý.

Emniyetten yaýlan açýklamada, “Ýlimiz genelinde terör örgütü mensuplarýnýn yakalanmalarýna yönelik çalýþmalarýmýz, demokratik  hukuk  kurallarýndan taviz vermeksizin geçmiþte olduðu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir.” denildi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  400  kere okundu