Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni
Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni
16:34:00 2017-11-13

 Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni

Kaðýzman ilçesinde Kaðýzman Müftülüðüne baðlý kuran kurslarýndan mezun olan 8 hafýz için icazet töreni düzenlendi.

Kaðýzman Müftülüðüne baðlý Mustafa yalçýn erkek kuran  Kurslarýnda hafýzlýklarýný yapan 8 öðrenci için Kaðýzman Müftülüðü tarafýndan, Kaðýzman merkez camiinde görkemli bir icazet töreni düzenledi.

Programa Kaðýzman Kaymakam Ercan Öter, Ýl Müftü vekili Ergün Çelik,Kaðýzman Belediye Baþkaný Nevzat Yýldýz, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Nesi Eyidoðan, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Uzmaný Davut Kaya,DÝB.Baþkanlýk müþaviri Abdulrezzak Ateþ,Diyarbakýr il vaizi Tayyib Elçi,Trabzon yeþil yalý ilme hizmet vakfý baþkaný Hafýz Ahmet Özdemir , Trabzon Ýskenderpaþa camii imam hatibi Hafýz Mehmet Polat,Trabzon temel araz kuran kursu öðrencisi Hafýz Aziz Aydýn,Sivil toplum örgütü temsilcileri, hafýzlarýn aileleri, imam-hatipler, Kur-an Kursu hocalar ve çok sayýda Kaðýzman halký katýldý.

Kaðýzman Müftüsü Özcan Yýlmaz;” Kaðýzman müftülüðü olarak bu güzel ve özel günde bizleri yalnýz býrakmayan, yakýndan ve uzaktan programýmýza katýlan tüm misafirlerime hoþ geldiniz diyorum. Rabbim vücutlarýnýza saðlýk, sýhhat ve afiyetler versin. Kur'an ile insanýn kendini bulup kendini tanýdýðýný, dolayýsýyla Rabbini tanýdýðýna iþaret ederek, "Kendini tanýyan rabbini tanýr. Kendisiyle barýþan, rabbiyle barýþan, dünyayla da barýþýr. Dünya, ne kadar acý çekiyorsa, emin olun kendi kendisiyle barýþýk olmayan insanlardan çekiyor. Kendisiyle barýþýk olan, kendini tanýyan insandan ne kendine, ne topluma zarar gelir" diye konuþtu.

(AÇ-BA-S) GAZÝ KARS / KAÐIZMAN (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - ALÝ ÇELÝK

Kaynak: KHA Bu haber  518  kere okundu