Erzurum MNG AVM’ye Ödül
Erzurum MNG AVM’ye Ödül
16:47:00 2017-11-13

 Erzurum MNG AVM’ye Ödül

KAFKAS HABER AJANSI

Dr. Aydoðan Süer’e “10 Yýla Damgasýný Vuranlar” Ödülü

MNG Yönetim Hizmetleri’nin Genel Müdürü Dr. Aydoðan Süer, magazinkolik.com tarafýndan düzenlenen etkinlikte, “10 Yýla Damgasýný Vuran” saygýn iþadamý ve sanatçýlarla birlikte Kurumsal Ödül Dalýnda Yýlýn Yöneticisi Ödülü aldý. Dr. Aydoðan Süer, ekibi ile birlikte 6 ay gibi kýsa bir sürede Erzurum MNG Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi’nin tüm kiralanabilir alanlarýna ülkenin saygýn yerli ve yabancý markalarýný getirerek, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan’ýn da katýldýðý dev bir organizasyonla açýlýþýný gerçekleþtirdi ve ekonomi dünyasýnýn beðenisini kazandý.

MNG Yönetim Hizmetleri A.Þ’ nin Genel Müdürü Dr. Aydoðan Süer, cemiyet hayatýnýn nabzýný tutan magazinkolik.com tarafýndan “10 Yýla Damga Vuranlar” arasýnda görülerek Kurumsal Ödül dalýnda Yýlýn Yöneticisi Ödülü’nü aldý.

7 Kasým 2017 tarihinde Etiler’de bulunan Ýstanbul Sahne’de gerçekleþtirilen görkemli gecede, Türkiye’de kalýcý baþarý ve toplumun takdirini kazanan deðerli isimler ödüllerini alýrken, 8 iþadamý ve 9 sanatçý ödüllendirildi.

Alýþveriþ ve perakende sektöründe 15 yýlý aþkýn bir deneyime sahip olan Dr. Aydoðan Süer, Mermerciler Holding, Ankor Holding, Mng Holding gibi firmalarda üst düzey görevler almýþtýr. Erzurum MNG Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi’nin yönetiminde liderlik yaptý. Ekibiyle birlikte, yeni alýþveriþ merkezini, 7 ay gibi sýnýrlý bir sürede yüzde 98 doluluða ulaþtýrarak, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve sanatçý Murat Boz’un da katýldýðý dev bir açýlýþla hizmete açan Süer,  iþ ve ekonomi dünyasýnýn beðenisini kazandý.

“Alýþveriþ Merkezleri ve Perakendede Sürdürülebilirlik”, “Alýþveriþ Merkezlerinin Geleceði” gibi kitaplarý ile ticari yaþama akademik anlamda da katkýda bulunan genç yönetici, medyada verdiði röportajlar ve televizyonda gerçekleþtirdiði konuþmalarda öncelikli olarak Türkiye’de bilinçli tüketici kesimi oluþturulmasýna vurgu yapýyor. Kendi alanýnda hýz, özgün yönetim becerileri ve uzlaþmacý tutumu ile tanýnan Dr. Aydoðan Süer, ödülün ardýndan mutluluðunu ifade etti.

Demet Akbað gibi deðerli sanatçýlarla ayný sahnede ödüle layýk görülmenin gururunu taþýyan Süer, MNG Yönetim Hizmetleri olarak Erzurum MNG AVM sayesinde Doðu’daki ekonomik yaþamý tanýmaya baþladýklarýný belirterek, bu yatýrýmý bölge açýsýndan önemli gördüklerini ifade etti. “Alýþveriþ merkezi yönetiminde en çok özen gösterdikleri konunun, yatýrýmcý-perakendeci ve son tüketicinin yer aldýðý bir üçgende, tüm taraflarý mutlu edecek çözümler bulmak” olduðunu söyleyen Süer; Erzurum halkýna Ýstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük þehirlerde görülen alýþveriþ merkezleri ile ayný zengin marka karmasý ve konfora sahip büyük bir alýþveriþ merkezi ile ulaþmaktan dolayý mutlu olduklarýný sözlerine ekledi.

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  375  kere okundu