‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý...
‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý...
18:28:00 2017-11-14

 ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý...

Çok sayýda iþ adamýnýn son zamanlarda dolandýrýcýlarýn kurbaný olduðu anlaþýldý.

Edinilen bilgilere göre, özellikle nakit paraya ihtiyacý olan veya elindeki gayrimenkulü satmak isteyen kiþilerin tuzaðýna düþtüðü isim Bereket Öner (35).

Eski milletvekili Sinan Aygün’ün kýzý ile bir süre evli kalan Öner’in kendisini, büyük bir iþ adamý, sanayici olarak tanýttýðý öðrenildi. Öner’in Aygün’ün adýný kullanarak Ankara’da çok sayýda iþ adamýný da dolandýrdý.

Adli sicil kaydý Öner hakkýnda dolandýrýcýlýk suçundan çok sayýda davanýn olduðunu ortaya koydu.

MODERN SÜLÜN OSMAN!

Sülün Osman’ýn, Ýstanbul’a iþ yapmak veya çalýþmak için gelenlere kimi zaman Galata Köprüsünü, kimi zaman Saat Kulesi’ni, kimi zaman tramvayý satmaya kalkmasý þimdilerde esprilere konu olsa da, günümüzde de Sülün Osmanlarýn eksik olmuyor.

Hakkýnda, emniyete ve savcýlýklara þikayet yaðan son isim ise Bereket Öner. 35 yaþýndaki Öner, hakkýndaki adli sicil kaydý ise dudak uçuklatýcý cinsten. Öner’le ilgili emniyette 20’ye yakýn suç þikayeti var...

Dolandýrýcýlýk, hýrsýzlýk, tehdit, Gasp,Yan kesicilik,güveni kötüye kullanma Öner hakkýndaki suçlardan bazýlarý.

ÖNEMLÝ BÝR SANAYÝCÝYÝM!

Ancak, Öner’in son günlerde kendisini önemli bir sanayici olarak tanýtarak piyasada yeni bir vurgunun peþinde olduðu öðrenildi. Öner’in, uyguladýðý dolandýrýcýlýk yöntemleri ise, Yýlmaz Erdoðan’ýn meþhur Organize Ýþler filminin senaryosuna taþ çýkartýyor.

ZÝNCÝRLEME DOLANDIRICILIK

Gayrimenkul sektöründe olan bir iþadamý da Öner’in kendisini de dolandýrdýðýný kaydederek, “Özellikle iþ adamlarýný, medya mensuplarýný bu kiþiye karþý uyarmak istiyorum. Akýl almaz yöntemlerle bizi dolandýrdý. Daha sonra bizi aracý yaparak baþka bir iþ adamýný dolandýrdý. Bu kiþi, kendi dolandýrýcýlýk organizasyonuna eþini, arkadaþlarýný katmakta dahi çekinmeyen biri… Çok canýmýz yandý baþka kimsenin caný yanmasýn istiyorum” dedi.

DOLANDIRICILIK ÞÝKAYETÝ

SÝCÝL KAYDINA BAKIN YETERLÝ

Öner’in Antalya’da dolandýrdýðý bir baþka kaynak ise, “Bu kiþi ile çalýþmadan önce öncelikle adli siciline bakmanýz yeterli. Laf cambazlýðý ile sizi kandýrmasýna izin vermeyin” þeklinde konuþtu. (kaynak http://patronlardunyasi.com)

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  1151  kere okundu