Ciritte heyecanlý anlar
Ciritte heyecanlý anlar
19:26:00 2017-11-14

 Ciritte heyecanlý anlar

KAFKAS HABER AJANSI

Kars’ýn Selim Ýlçesine baðlý köylerden Sarýkamýþ’ýn Aþaðý Sallýpýnar Köyü’nde buluþan gençler ata sporu ciritte heyecanlý anlar yaþadýlar. Bazý atlarýn düþmesi sonucu yaralanma tehlikesi geçiren gençler müsabakaya kaldýklarý yeren devam ederek tutkuyla baðlandýklarý cirit sporunu yaþatýyor olmanýn hazzýný yaþýyorlar.

Ata sporu cirit Kars’ta Selim ilçesi ve Sarýkamýþ’ýn bazý köylerinde halen yaþatýlýyor. Tüm imkansýzlýklara raðmen tutkulu olduklarý ciriti sürdüren gençler tek eðlencelerinin bu spor olduðunu belirtiyorlar. Ciritsiz yamayacaklarýný ifade ederek cirit olmadýðýnda kendilerini boþ hissettiklerini ve her hafta sonunu iple çektiklerini belirttiler. Cirit bizim tek tutkumuz” diyen gençler cirite destek verilmemesine raðmen içlerindeki at tutkusu ve baþka uðraþlarýnýn olmamasý nedeniyle ciriti ayakta tuttuklarýný ifade ettiler. Tek isteklerinin devlet desteði olduðunu bu konuda da Spor Federasyonu ve il ilçe yöneticilerinden bu desteði vermelerini istediler.

Selim Akçakale Köyü Allahu Ekber Daðý Atlý Spor Kulübü Baþkaný Þimþek Yýldýrým, “Kars’ta cirit sezonu yeni baþlýyor. Yaz mevsimindeki iþlerde bitti atlarýmýzýn yem gibi ihtiyaçlarýný da ancak hazýrladýk, atlarýmýzýn hepsi ham, yeni yeni gezdiriyoruz. Ýnþallah iyi olur. Yaz dönemi boyunca herkes iþinde gücündeydi arkadaþlarla bir araya gelemiyorduk. Þimdi buluþmaya baþladýk. Birlik ve beraberlik içinde oynuyoruz. Bizim burada önceden at yarýþlarý da olurdu. Ancak köy yollarý asfalt olunca at yarýþý yapamýyoruz. Bizde alternatif olarak kulübümüzün tüzüðünde bir deðiþiklik yaptýk ve atlý kýzaðý da kattýk. Rahvanla birlikte 9 spor alanýnda da hizmet vermeye baþlýyoruz. “ dedi.

Cirit sporunun zevkli bir spor olduðunu fakat destek alamadýklarýndan zor zorlandýklarýný da kaydeden Þimþek Yýldýrým, “8 yaldýr kulübümüz faaliyet veriyor ama sýkýntýlar büyük. Bazý arkadaþlarýn atlarý bile yok. Bir atý satýn almakta onu beslemekte büyük para. Bizim burada hayvan para etmiyor ki at alalým. Bakalým ne olacak. Destek de yok zaten. Federasyonun bize sahip çýkmasýný istiyoruz. Sadece federasyon deðil Kars’ta valimizden, belediye baþkanlarýmýzdan, kaymakamlarýmýzdan, il baþkanlarýndan da yardým ve destek bekliyoruz.” diye konuþtu.

Eski ciritçilerden Metin Özbaþ da “Gençler her Pazar öðlen saatlerinde bir araya gelirler ve cirit oynarlar. Ciriti izlemeye gelenlerde var. Her Pazar 3-4 köyün atlarý bir araya gelirler. Kars’ta sadece Selim civarýnda bu spor oynanýyor. Burada da 4 kulüp var. Kulüpler kendi imkanlarýyla ciriti yürütmeye çalýþýyorlar.” þeklinde konuþtu.

Selim Sarýgün Köyü ciritçilerden Murat Çelik ise “Yaz dönemi bitti kýþ dönemine girdik. Allah nasip ederse kazasýz belasýz bu kýþýn da cirit sezonunu geçirmeyi diliyoruz.  Her hafta bir köyde buluþuyoruz. Cirit olmazsa akyama kadar köyün içinde sokakta orada burada sürünüz. Ama bu spor ata sporudur ve bunu da mecburen sürdürmek zorundayýz. Tek birleþmemiz, dostluðumuz, insanlýðýmýz, arkadaþlýðýmýz böyle cirit sporuyla devam ediyor. Atlarýn bakýmý çok zor, bir atýn bakýmý ve arpa masrafý bize yýlda 4 bin TL’ye mal oluyor.  Bir atýn fiyatý ortalama 6 bin TL bir o kadar da masrafý oldu mu çýk iþin içinden çýkabilirsen. Bir yerden gelirimizde yok ama bu sporu yaþamak için bu zorluklara katlanýyoruz. Bizim sporumuz bu. Biz atsýz duramayýz. Bizler at üstünde büyüdük at üstünde de öleceðiz.” dedi.

 (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK / ÝSMAÝL KAPLAN

Kaynak: KHA Bu haber  615  kere okundu