KAKÜV’de Futsal Turnuvasý
KAKÜV’de Futsal Turnuvasý
20:11:00 2017-11-14

 KAKÜV’de Futsal Turnuvasý

Kars Kafkas Üniversitesi Kalkýnma Vakfý (KAKÜV)’de 2017-2018 Eðitim -Öðretim yýlý Özel Ýlk ve Ortaokulu Futsal Turnuvasý Düzenlendi.

KAKÜV ilk-ortaokulunda 3 haftadýr devam eden FUTSAL turnuvasý sona erdi.

Kars'taki soðuk hava þartlarýndan dolayý KAKÜV özel okulu spor salonunda düzenlenen turnuvanýn adý FUTSAL oldu. Futsal turnuvasý büyük ilgiyle karþýlandý.

Yapýlan turnuva öðrencilerin sosyal ve bireysel geliþiminde önemli bir yeri oldu. Takým çalýþmasý sayesinde öðrencilerin kaynaþmasýna ve arkadaþlýklarýnýn geliþmesinde etkili olan turnuva sporun inceliklerini ve centilmenliðini de öðretti.

Kazanmak _-kaybetmek duygularýný, spor yaparak öðrenmek öðrencilerimiz için çok faydalý oldu.

Futbola yeteneði olan öðrenciler de bu sayede tespit edildi. Ayrýca turnuva bayan öðretmenlerin de iyi birer teknik direktör olduklarýný gösterdi. Velilerin de izleyici olarak katýldýðý maçlar her öðlen arasý büyük bir coþku uyandýrdý.

Bütün sýnýflarýn katýldýðý turnuvada öðrenciler A,B ve C gruplarý olarak elemeli olarak oynandý.

A grubunda (2,3,4. SINIFLAR) 3A ÞAMPÝYON oldu.

B grubunda ( 5,6. SINIFLAR ) 5A ÞAMPÝYON oldu.

C grubunda (7,8. SINIFLAR ) 8A ÞAMPÝYON oldu.

Yapýlan turnuva sonrasý alýnan kupalar bir sonraki turnuva için þimdiden büyük heyecan oluþturdu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  554  kere okundu