KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Yasal Uyarý

YASAL UYARI Kafkas Haber Ajansý tarafýndan üretilen ve www.kha.com.tr adresinde yayýnlanan yazýlý, fotoðraflý ve görüntülü haberlerin tüm haklarý saklýdýr. KHA’nýn onayý olmadan, fotoðraflarýnýn kullanýlmasý, haberin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn kopyalanmasý, abone olmayanlara iletilmesi, izinsiz olarak abone olan kurumun yan kuruluþlarý tarafýndan kullanmasý, abone olmayan gazetelerin, internet sitelerinin, dergilerin ve diðerlerinin da kullanmasý yasaktýr. TELÝF HAKKI Kafkas Haber Ajansý’nýn ürettiði tüm haberlerin haklarý saklýdýr. Kafkas Haber Ajansý’nýn önceden yazýlý onayý olmadan, Kafkas Haber Ajansý’nýn haber içeriðinin ve fotoðraflarýnýn kopyalanmasý, yeniden yayýnlanmasý veya yeniden daðýtýlmasý yasaktýr. YENÝ BASIN KANUNU’NUN ÝLGÝLÝ HÜKÜMLERÝ: TBMM’de 9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen 5187 sayýlý Basýn Kanunu, yukarýda söz edilen yasaklara uymayanlara aðýr cezalar getirmektedir. Basýn Kanunu’nun “Yeniden Yayým”a iliþkin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezalarý düzenleyen 24. Maddesi þöyledir: MADDE 24. - Bir süreli yayýnda yayýmlanmýþ haber, yazý ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayýmlayanlar beþ milyar liradan on milyar liraya kadar aðýr para cezasýyla cezalandýrýlýrlar. Bu eserleri, yeniden yayým hakký saklý tutulmuþ olmasýna raðmen, süreli yayýn sahibinin izni olmadan yeniden yayýmlayanlar yirmi milyar liradan kýrk milyar liraya kadar aðýr para cezasýyla cezalandýrýlýrlar. “Ayrýca Basýn Kanunu’nun 27. maddesi ile “Basýlmýþ eserler yoluyla iþlenen veya bu Kanunda öngörülen diðer suçlara iliþkin davalar acele iþlerden sayýlýr” hükmü getirilmiþtir. Yapýlan iþlem Türk Ceza Kanunu md-243/1 ve “Bir biliþim sisteminin bütününe veya bir kýsmýna, hukuka aykýrý olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yýlda kadar hapis veya adli para cezasý verilir.” Uyarýnca ayrýca suç oluþturmaktadýr Ziyaretçi defterine veya haber ve yazar yorumlarýna yazýlan kiþisel hakaretler, küfür ve benzeri ifadeler, bölücü nitelik taþýyan, yürürlükteki yasalara muhalefet eden, suçu veya suçluyu övücü nitelik taþýyan yazýlar, kanýtlanmamýþ iddialar, adayý aþaðýlayan, küçük düþüren iddia ve ibareler, kiþilik ve özlük haklarýna saldýrýlar engellenecektir. Bu engellemeler olasý adli soruþturmalar karþýsýnda sizi korumak için yapýlmaktadýr. Yayýnlanan yazýlarýn yasal yükümlülüðü sahibine aittir. Kafkas Haber Ajansý, yukarýda açýkça vurgulanan yasaklara uymayanlar hakkýnda, Basýn Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarýnca her türlü hukuki giriþimde bulunma hakkýný elinde saklý tutmaktadýr. Telefon : (474) 223 19 02

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır