KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Gizlilik Ýlkeleri


Sitemizi ziyaret etmeden önce aþaðýda yazýlý kullaným ilkelerini mutlaka okumanýzý öneririz. Bu þartlarý kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanýrken kurallarýmýza uymanýz yararýnýza olacaktýr. Lütfen Kullaným Ýlkelerimizin tamamýný okuyunuz.Sitemiz kullanýcýlarýnýn kimliklerine, adreslerine, hizmet saðlayýcýlarýna ve benzeri bilgilerine eriþemez. Bu bilgileri kullanýcýlar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, Sitemiz donaným ve yazýlým bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasýnda þunlar yer alýr: IP adresiniz, tarayýcý türü, iþletim sistemi, etki alan adý, eriþim süreleri ve ilgili web adresleri. Sitemiz; kullanýcýlardan aldýðý kiþisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iþ adresiniz, telefon numaranýz, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayýnlayamaz, site içinde tutamaz. Alýnan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanýtýmýna kaynak olmasý için yönlendirici özellik taþýr.Sitemiz sizden aldýðý bilgileri þu amaçlar için kullanýr:

Web sitesini iyileþtirmek,geliþtirmek, kaliteyi korumak

Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluþturmak

Ziyaretçilerin sitemizi nasýl kullandýðý ile ilgili eðilimlerini belirlemek

Basýlý yayýnlar/yazýþmalar göndermek

Elektronik posta yoluyla basýn bültenleri veya bildirimler göndermek

Etkinlik ya da yarýþma için liste oluþturmakSitemizi kullanmakla;

Herhangi bir kullanýcýnýn yasal ve ahlaki olmayan davranýþlarýndan Sitemizin sorumlu tutulamayacaðýný,

Kullaným ilkelerinin zaman zaman deðiþtirebileceðini,

Diðer baðlantý saðladýðý ama denetleyemediði sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarýnýza verecek zararlardan sorumlu olmadýðýný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.Aþaðýda belirtilen durumlarda Sitemiz sitesini kullanýcýlara kapatabilir:

Yanlýþ, eksik, yanýltýcý ve genel ahlak kurallarýna uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

Ýstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kiþiliklere hakaret içeren ifadeler kullanýldýðýnda

Çeþitli yollarla siteye yapýlan saldýrýlar sýrasýnda

Virüs nedeniyle sitenin yapýsýnýn bozulmasýylaAbone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır