KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

5. Koç ve Kültür Festivali

Aklama
5. Koç ve Kültür Festivali Kars’ýn Arpaçay ilçesine baðlý Koçköy’de beþincisi düzenlenen Koç ve Kültür Festivali’nin önümüzdeki yýllarda daha kapsamlý yapýlacaðýný belirten Dernek Baþkaný Cengiz Ergül, Koçköy’ün birlik ve beraberliðin en güzel örneklerini baðrýnda yaþattýðýna dikkat çekerek, bu birlik ve beraberliðin daha da perçinleþeceðini söyledi. Türk Halk Müziði Sanatçýsý Nuray Hafiftaþ’ýn da sahne aldýðý ve 5 bin civarýnda vatandaþýn katýldýðý festivalin metropol kentlerde yaþayan Koçköylülerin büyük ilgisini çektiðini de ifade eden Ergül, baþta Arpaçay Kaymakamý Faruk Erdem olmak üzere tüm protokole, STK temsilcilerine ve hemþehrilerine teþekkür etti. Arpaçay ilçesine baðlý Koçköy’de bu yýl Koçköy Derneði ve Muhtarlýðýn organizesiyle düzenlenen Koç ve Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne olmuþtu. Piknik, konser, eðlence, halay, gezi ve koç aðasý seçimiyle oldukça hareketli geçen ve yaklaþýk festival, geride unutulmayacak güzel görüntüler býrakmýþtý. Türk halk Müziði sanatçýsý Nuray Hafiftaþ’ýn da sahne aldýðý festivalde Koç Aðasý seçilen iþadamý Yusuf Vergül de, 7 bin 500 TL’ye satýn aldýðý koçu Koçköy Jandarma Karakolu’na baðýþlamýþtý. Eski Koçköy Belde Belediyesi önündeki alanda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan festivale; Arpaçay Kaymakamý Faruk Erdem, Belediye Baþkaný Erçetin Altay, Kars Ýl Genel Sekreteri Mehmet Özbey, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Hakan Doðanay, Jandarma komutaný, Ýl Genel Meclis üyeleri, Koçköy Derneði Baþkaný Cengiz Ergül, Koçköy Eski Belde Baþkaný Esat Aydýn, muhtar ve köylüler katýldý. AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kýlýç da meclis çalýþmalarý nedeniyle festivale katýlamadýklarýný belirten bir mesaj yayýnlayarak, festivalde emeði geçenlere teþekkür ettiler. Sunuculuðunu Esin Tulutaþ ve Emine Birinci’nin yaptýðý ekinlikte; yýllardýr köylerinden ayrý kalan ve festival için gelen akrabalarýna sofralarý donatan köy halký, katýlýmcýlara eþsiz bir damak tadý sundular. Mantý, kete, ayran çorbasý, çeçil peyniri ve doðada yetiþen ýsýrgan, kekik, patatya, evelik ve yemlik gibi birçok doðal bitkiyle donatýlan sofralarýn yanýnda kurulan sobalar üzerinde yapýlan çaydan da ikramlar ihmal edilmedi. Protokolün dýþýnda çevre köyler, il dýþý ve Kars’tan gelen ziyaretçilerin katýlýmýyla gerçekleþen festival coþkuyla kutlandý. Festivalin açýlýþ konuþmasýný yapan Kaymakam Erdem; festivallerin ilçede vatandaþlarýn sosyal ve kültürel zenginlikleri olduðu gibi geleneksel hal alan bu güzel zenginliklerin vatandaþlarýn kaynaþmasýnda ve tanýþmasýnda önemli olduðuna deðindi. Bölgenin önemli deðerlerinden olan aþýklýk kültürünün güzel örneklerini ezgileriyle katýlýmcýlara sunan aþýk Ýrfan Eyüboðlu, misafirlere doyumsuz müzik keyfi yaþattý. Her yaþtan katýlýmýn olduðu ve oldukça kalabalýk geçen festivalde çekilen halaylar festival alanýný þenlik alanýna çevirdi. Öðlen saatlerinde festivale katýlanlara geleneksel usulde piþirilerek ikram edilen yöresel lezzetler sonrasý sahne alan ve Ardahan’ýn yetiþtirdiði özel seslerden olan Türk Halk Müziði Sanatçýsý Burhan Yýldýrým yöresel türkülerle misafirleri kendisine hayran býraktý. Festivalde her yýl geleneksel olarak seçilen koç aðalýðý bu yýl, Koçköylü iþadamý Yusuf Vergül’ün oldu. Vergül, 7 bin 500 TL’ye satýn aldýðý koçu Koçköy Jandarma Karakoluna baðýþladý. Festivali düzenleyen Koçköy Derneði ve Koçköyü Muhtarlýðý adýna dernek baþkaný Cengiz Ergül’ün, desteklerinden dolayý Kaymakam Faruk Erdem’e plaket vermesinin akabinde sahneyi kiþiliði ve müziðiyle Türkiye’nin gönlüne taht kuran türkücü Nuray Hafiftaþ aldý. Hafiftaþ; sahne aldýðý süre boyunca misafirlere doyumsuz anlar yaþattý. Nuray Hafiftaþ’a plaketini Kaymakam Erdem takdim ederken, eðlenceli saatlerin yaþandýðý festivalde katýlýmcýlar gönüllerince eðlendi. Koçköyü Dernek Baþkaný Cengiz Ergül de katýlýmcýlara plaketleri takdim ettikten sonra bir konuþma yaptý. Koçköy Dernek Baþkaný Cengiz Ergül, “Burada bize göstermiþ olduðunuz sabýrdan dolayý hepinize çok teþekkür ediyorum. Bundan sonra daha katýlýmcý hep birlikte el ele vereceðiz. Sayýn baþbakanýmýzýn bir lafý var. Durmak yok yola devam.” dedi. Koçköy Eski Belde Baþkaný Esat Aydýn da, “Koçköy milattan önce 2500 yýl öncesine dayanan bir yerleþim alanýdýr. Kadim bir yerleþim mekânýdýr. Adýný koçtan almýþtýr. Koç Orta Asya’da bugün Doðu Türkistan’da, Kazakistan’da, Azerbaycan’da birçok yerlerde koç adýyla ilgili birçok yerleþim alanlarý vardýr. Yapýlan araþtýrmalarda Koçköyü adýna çok yer adlarý zikredilmektedir. Zaten yapýsý itibari ile de koça ve koyunculuða çok uygundur. Biz 2009 yýlýnda belediyede hizmete baþladýðýmýzda böyle bir festivali yapmaya karar verdik. Zordu. Ama bugün Ýstanbul’da ki derneðimizin de yardýmýyla, hemþehrilerimizin de isteði ve arzusuyla 2010 yýlýnda birincisine baþladýk. Aralýksýz 4 yýl devam etti. Maalesef belediyemiz hizmeti sonlandýrdýðýndan dolayý bu hizmet ara vermeden sürdürüldü. Ýstanbul’da faaliyet gösteren Koçköy Kültür ve Yardýmlaþma Derneði ve Koçköy muhtarlýðýmýz organize ettiler. Ýnþallah böyle 5. yýlda kalmaz. Nice yýllar devam eder. Bu güzel tabloyu görünce iyi ki baþlamýþýz. Sözün tam anlamýyla gözüm arkada kalmadý demek yaraþýr. Derneðimize bu güzel organizasyonu için minnettarýz.” diye konuþtu. Arpaçay Kaymakamý Faruk Erdem de, “Malum bu sene koç festivalinin 5.’si düzenlenecek. Tabi artýk geleneksel bir festival. Bu festivalin benim için anlamý var. Arpaçay kaymakamý olarak Arpaçay’da katýldýðým 2. festival. Ýlk festivali de Kuyucuk köyünde yapmýþtýk. Festivaller güzel geçiyor. Bununda ayný þekilde güzel geçmesini ümit ediyorum. Koçköy sadece doðasýyla, coðrafyasýyla deðil ayný zamanda tarihi ve kültürel kimliðiyle de önemli bir yere sahiptir. Gerek milli mücadele döneminde göstermiþ olduklarý kahramanlýklarla Koçköyümüzün kahramanlarý olsun gerekse kadim kültürüyle coðrafyasýyla gerçekten önemli bir mihenk taþý bizim için. Çünkü bildiðimiz gibi Türkiye’nin en doðu ucunda en uç noktasýndayýz þuanda belki de. Burada ayný zamanda burada ki vatandaþlarýmýz bir nevi vatan nöbeti bekliyorlar. Hem de bir taraftan hayatlarýný devam ettiriyorlar. Bu açýdan Koçköy gerçekten çok önemli bizim için. Þuanda ülkenin çeþitli yerlerinden çeþitli noktalarýndan arkadaþlarýmýz burada. Çocuklar, gençler, yaþlýlar her yaþtan insan festival için burada. Hava güzel. Malum iki aydýr yaðýþlar vardý çok yoðun bir þekilde. Festivallerle ilgili hep çekinceler vardý acaba güzel olmaz mý diye, yaðmur yaðar mý diye. Ama bugün kýsmetimize diyelim hava çok güzel oldu. Çok kýymetli misafirler var. Tabi festival programýnýn içeriðinde güzel organizasyonlar var.” þeklinde konuþtu. Kaymakam Erdem, Kafkas Haber Ajansý ve TRT’ye verdiði röportajda da þöyle konuþtu: “Çok hareketli çok kalabalýk burasý. Tabi festivalleri düzenleyenler aslýnda köy dernekleridir. Koçköyde de ayný þekilde. Yani Koçköy’ün dýþarýsýnda ki Koçköylüler Ýstanbul’dan, Ankara’dan, Ýzmir’den çeþitli yerlerden katýlan arkadaþlar var. Sabah bir deðerlendirme yaptýk. Çevre köylerden gelenler var, Kars’tan gelenler var. Dolayýsýyla her ne kadar Koçköy festivali olsa da epeyce katýlým var. Hava da yüzümüze güldü. Bu da festivali daha da güzelleþtiriyor tabi ki. Bu tarz festivaller birliði beraberliði dayanýþmayý arttýrýyor. Ayný zamanda hemþehrileri hem buraya getirirken hem de Koçköy’de yaþayan insanlarý da onlarla buluþturmuþ oluyoruz. Ayný zamanda ben Ýstanbul dernek baþkanýyla konuþtum festivali tertip edenlerden. Kendileri bu festival sayesinde köye bir tane kepçe aldýlar. Bu da olumlu bir þeydir. Köy de bir kepçe kazanmýþ oldu. Burada Koçköy’lü olup da hasta olan iþi düþen insanlarý Ýstanbul’da aðýrlýyorlar. Geldikleri zaman burada hem festival vesilesiyle hem de çeþitli þekillerde ziyaret ediyorlar. Bu þekilde böyle sosyal faaliyetleri var. Bu tarz þeyler insanlarýn aradýðý þeylerdir. Daha öncesinde yayla göçleri yapýlýrmýþ. O zamanlar daha farklý oluyor muþ. Günümüzde sazlý sözlü gurbettekilerin hasret giderebileceði bir ortam oluyor.” izlenme : 2463 Etiketler: 5. Koç ve Kültür Festivali

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 2463 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 197 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1474 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4744 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3148 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2475 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1655 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 785 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1767 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2161 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2283 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır