KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Ford Otosan 50 Yýllýk Ar-Ge deneyiminin

Aklama
Ford Otosan 50 Yýllýk Ar-Ge deneyiminin baþyapýtýný tüm dünya için üretti FORD OTOSAN MÜHENDÝSLÝÐÝ’NÝN YENÝ ESERÝ TOURNEO COURÝER VE TRANSÝT COURÝER SATIÞA SUNULDU Ford Otosan mühendisliði ile geliþtirilen ve tüm dünya için sadece Ford Otosan tarafýndan üretilecek Ford’un hafif ticari araç model ailesinin en yeni üyeleri Tourneo Courier ve Transit Courier, Türkiye’de satýþa sunuldu. Tourneo Courier ve Transit Courier; sýnýfýnýn en düþük yakýt tüketimini, rekabetçi yükleme hacmini, en kapsamlý güvenlik ve konfor donanýmlarýný; Van, Kombi Van ve Kombi versiyonlarýyla sunuyor. Ürün mühendisliði ve prototip çalýþmalarýndan üretime kadar tüm mühendislik çalýþmalarý Ford Otosan tarafýndan yapýlan ve Ford’un küresel ticari araç ailesinin son halkasý olan Tourneo Courier ve Transit Courier; Van, Kombi Van ve Kombi olmak üzere üç farklý gövde tipi ve iki dizel motor seçeneðiyle, 36.750 TL’den baþlayan anahtar teslim fiyatlarla Türkiye’de pazara sunuldu. HAYDAR YENÝGÜN: COURÝER ÝLE FORD OTOSAN’IN KÜRESEL KONUMUNU GÜÇLENDÝRDÝK Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, her aþamasýnda Türk mühendis ve iþçilerinin emeðinin olduðu Courier ile Ford Otosan’ýn küresel konumunu güçlendirdiklerini söyledi. Yenigün, “B segmentindeki yeni hafif ticari aracýmýz ile Ford’un yeni ticari araç ürün gamýný tamamlamýþ bulunuyoruz. Ürün mühendisliði ve prototipten fabrika inþaasýna, hat kurulumundan üretime kadar tüm mühendislik çalýþmalarýnýn Ford Otosan tarafýndan yürütülmesi bizim için büyük bir onur. Bir ürünün üretilmesi için gereken 4 unsurun tamamýný Ford Otosan olarak biz yaptýk ve hem Ford bünyesinde hem de Türkiye’de bir ilke imza attýk. Ford Avrupa’nýn ticari araç üssü Ford Otosan, Tourneo Courier ve Transit Courier için dünyadaki tek üretim merkezi olacak. Ford’un 2014 yýlýnýn ilk çeyreðinde Avrupa ticari araç pazarýnda elde ettiði 10.4% oranýndaki son 16 yýlýn rekor ilk çeyrek pazar payý yenilenen ürün gamýnýn baþarýsýný gösteriyor. Courier ile yepyeni bir sýnýfa adým atan Ford’un, bu baþarýyý 2017 yýlýnda 3.2 milyon adetlik hacme ulaþmasý öngörülen Avrupa ticari araç pazarýnda yeni modelimizle daha da üst seviyeye taþýyacaðýna inanýyoruz.” dedi. YAN SANAYÝMÝZÝ DÜNYA ÝLE BULUÞTURUYOR, OTOMOTÝV SANAYÝ VE ÝÇ PAZARI DESTEKLÝYORUZ Yenigün, Ford Otosan için olduðu kadar Türk otomotiv sektörü için de önemli bir ürün olan Courier ile otomotiv sanayinin güçlenmesine ve sektörün geliþimine öncülük yapmaya devam ettiklerini belirterek; “Koç Topluluðu ve Ford Motor Company iþbirliðinin yeni yýldýzý olan Yeniköy Fabrikamýz ile son 14 yýldýr yeni fabrika yatýrýmýný, Gölcük Fabrikamýz’dan sonra, yine Ford Otosan olarak biz gerçekleþtirdik. 110.000 kapasiteli Yeniköy Fabrikamýz’dan tüm dünyaya ihraç edilecek yeni modelimiz için yan sanayimize 116 milyon euro yatýrým yaptýk. Sadece Courier için 97 tedarikçiyle çalýþtýk ve bu büyük proje kapsamýnda 3 yeni global tedarikçinin de Türkiye’ye yatýrým yapmasýný saðladýk. Yan sanayimizin global pazar ile buluþmasýný saðlayarak, Courier ile otomotiv sanayinin geliþimine de katkýda bulunuyor ve ‘Sürdürülebilir Büyüme’ sloganýmýzý yineliyoruz.” dedi. Bugüne kadar hafif ticaride C platformunda rekabet eden Ford Otosan’ýn, Türkiye’de artýk B sýnýfýnda da rekabete girdiðini belirten Yenigün; “Yeni fabrikamýz, yatýrýmlarýmýz ve ürünlerimizle, Türkiye’de hafif ticari araçlarýn önemli bir oyuncusu olmanýn verdiði sorumlulukla, iç pazarýn büyümesine de katkýda bulunacaðýmýza inanýyoruz” dedi. COURÝER’NÝN HER AÞAMASINDA FORD OTOSAN MÜHENDÝSLERÝNÝN EMEÐÝ VAR Toplantýda söz alan Ford Otosan Ürün Geliþtirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ernur Mutlu, yaptýðý konuþmada; “Ford Otosan olarak 50 yýlý aþkýn Ar-Ge deneyimine sahibiz. 1961 yýlýnda 10 kiþilik mühendis ekibi ile çýktýðýmýz Ar-Ge yolculuðumuzda bugün 1300 kiþilik sektörün en büyük Ar-Ge yapýlanmasýna sahibiz. Bugüne kadar motor, binek otomobil, aðýr ticari, orta ticari ve hafif ticari konularýnda sayýsýz projeye imza attýk. Ford Otosan Ford’un global hafif ticari geliþtirme merkezi haline gelmiþtir” dedi. YOL TESTLERÝ ÝLE DÜNYADAN AYA ÝKÝ KERE GÝDÝP GELDÝK, ÝNOVASYONLARA ÝMZA ATTIK Ford’un B platformundaki ilk hafif ticari aracýný geliþtirdiklerini dile getiren Ernur Mutlu, Tourneo Courier ve Transit Courier ile ilgili olarak; “Sektörde örnek teþkil edecek þekilde 40 ay gibi çok kýsa bir sürede tamamladýðýmýz, Courier projemize, 490 mühendisimiz emek verdi. 47 platform prototipi, 128 üst yapý prototipi olmak üzere toplam 175 prototip çalýþmasý yaptýðýmýz projenin geliþim sürecinde en üst düzey teknikleri uyguladýk. Yaya güvenliði konusunda ilk defa mühendislik analizleri, geliþtirmeleri ve prototip araçlarda doðrulamalarý yapýldý. Sýnýfýnýn en iyi güvenlik seviyesi için testlerimiz ve mühendislik çalýþmalarýmýz oldu. Üstün yakýt ekonomisi ve güvenlik için aðýrlýk azaltma ve mühendislik optimizasyonlarý amacý ile farklý ve yeni teknoloji saç malzemeleri en uygun þekilde kullanýldý. Borlu çelik, çift fazlý çelik, yüksek dayanýmlý çelik ve sertleþtirilmiþ çelik ile güçlendirdiðimiz Courier’de yaya güvenliði ve düþük hýzlardaki çarpýþmalar için hasarý azaltan özel far ve ön cam tasarýmý, düþük hýzlarda basýncý emen ön ve arka tampon gibi inovatif güvenlik çalýþmalarýmýz oldu. Araç güvenliði ve araç dinamiði için milyonlarca kilometre sürüþ, 3800’den fazla test gerçekleþtirdik. Bu testlerle iki defa aya gidip gelecek kadar yol kat ettik. Mühendislerimiz 16 farklý ülkede testler yaptý. Aracýn yaþam alanýnda sýnýfýnda bir ilk olan akýllý cihaz istasyonu gibi inovasyonlarýmýz ve ayarlanabilen bagaj örtüsü gibi fonksiyonel yeniliklerimiz oldu. Bu çalýþmalarýn sonunda þu an için 13’e ulaþan patent baþvurumuz oldu. Bildiðiniz üzere dizel motorlarda Ford’un global kalibrasyon merkeziyiz. Bu proje için ilk defa benzinli bir motorun kalibrasyonunu da yaptýk.” dedi. Ticaret hayatýnýn beklentilerini karþýlayacak Toplantýda Tourneo Courier ve Transit Courier hakkýnda bilgi veren Ford Otosan Satýþ, Satýþ Sonrasý ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Aykut Özüner ise konuþmasýnda Türk halkýnýn ihtiyaçlarýný en iyi þekilde karþýlayabilen araçlardan biri olacaðýna inandýklarý Tourneo Courier ve Transit Courier ile Türkiye’de önemli satýþ baþarýlarý yakalayacaðýna inandýklarýný söyledi. Tourneo Courier modelinde Kombi versiyonu, Transit Courier modelinde ise Van ve Kombi Van olmak üzere iki farklý karoser ile satýlacak Courier ailesinde 1.5 litre 75 PS gücünde ve 1.6 litre 95 PS gücünde iki farklý dizel motorun sunulacaðýný belirten Özüner; Trend, Deluxe, Titanium ve Titanium Plus olmak üzere geniþ bir donaným seviyesi sunduklarýný belirtti. Transit Courier’nin 36 bin 750 TL, Tourneo Courier’nin ise 41 bin 750 TL’den baþlayan rekabetçi anahtar teslim fiyatlarý ile satýþa sunulduðunu aktaran Özüner 100 km’de ortalama 3,7 lt yakýt tüketimi ile sýnýfýnýn en düþük yakýt tüketimi ve 2,6 metreküplük rekabetçi yükleme kapasitesi sunan Courier modellerinin göz alýcý tasarýmý, üstün güvenlik ve konfor donanýmlarý ile ticari araç pazarýna hareketlilik getireceðini söyledi. FORD, TOURNEO COURÝER VE TRANSÝT COURÝER ÝLE TÝCARÝ ARAÇ PAZARINDA STANDARTLARI BELÝRLÝYOR FORD’UN GLOBAL TASARIMININ EN GENÇ ÜYESÝ Ford modellerinin global tasarýmýna uygun þekilde Kinetik Tasarým anlayýþý ile dizayn edilen Tourneo Courier ve Transit Courier, trapezoid radyatör ýzgarasý, çok parçalý ön tamponu, çekik farlarýyla dinamik ve atletik bir görünüme sahip. Ýç mekanýnda yüksek kaliteli kokpiti, ergonomik saklama alanlarý, geniþ cam yüzeyleri ve konforlu koltuklarýyla yüksek konfor sunan Tourneo Courier ve Transit Courier’de kullanýlan malzeme kalitesi de sýnýfýnýn üstünde. Birçok ergonomik saklama alanýnýn yanýnda Courier ürün gamý için geliþtirilen ve ilk defa Courier modelleri ile sunulan Akýllý Cihaz Ýstasyonu ve Ayarlanabilir Bagaj Örtüsü iç mekanda kullanýþlýlýðý ön plana çýkaran diðer özellikler. Ýç mekanda ayrýca 5 inçlik Navigasyon ve geri görüþ kamerasý ekraný, SYNC, deri kaplý direksiyon ve vites topuzu gibi donanýmlar kalite hissini yükseltirken sürücüye konfor saðlýyor. Tüm bu üstün özelliklerle birlikte geniþ iç mekanýyla ferah bir sürüþ saðlayan Courier model gamýnda Transit Courier 2.6 metreküplük deðer ile fonksiyonel kargo alaný sunuyor. ÜSTÜN AKTÝF VE PASÝF GÜVENLÝK DONANIMLARI Üretim aþamasýnda kullanýlan borlu çelik, çift fazlý çelik, yüksek dayanýmlý çelik ve sertleþtirilmiþ çelik ile güçlendirilen Courier ürün gamý ayrýca yüksek aktif ve pasif güvenlik donanýmlarý ile segmentindeki standartlarý belirliyor. Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastýðý, ESP, ABS, Yokuþ Kalkýþ Destek Sistemi, Acil Durum Fren Desteði, Elektronik Fren Gücü Daðýtým Sistemi, ISOFIX Baðlantý Noktalarý, Kayar Kapýlarda Çocuk Kilidi, Merkezi Kilit ve Immobilizer’ýn standart olarak sunulduðu Tourneo Courier’de yarý baðýmsýz arka süspansiyonlar yolcularýn rahatýný artýrýrken üstün sürüþ keyfi ve güvenliði de bir arada sunuyor. Courier modellerinde ayrýca yan hava yastýklarý, Lastik Basýnç Kontrol Sistemi ise opsiyonel güvenlik donanýmlar arasýnda. SINIFININ EN DÜÞÜK YAKIT TÜKETÝMÝ VE KULLANIM MALÝYETÝ Tourneo Courier ve Transit Courier Türkiye pazarýnda 1.5 litre TDCi 75 PS ve 1.6 litre TDCi 95 PS dizel motor seçenekleri ile satýþa sunulacak. Start/Stop ve hýz sýnýrlandýrýcýsý gibi özelliklerle yakýt verimliliðini maksimuma çýkarak motor seçeneklerinden 1.5 litrelik TDCi motor 100 km’de 4,1 litre, 1.6 litrelik TDCi motor ise 3,7 litreye varan ortalama yakýt tüketimi deðerlerine sahip. 1.5 litrelik motor kilometrede 108 gr CO2 emisyonu, 1.6 litrelik motor ise kilometrede 97 gr CO2 emisyonu deðerlerine sahip. Tourneo Courier ve Transit Courier ayrýca, 3 yýllýk kullaným maliyetleri hesaplandýðýnda küçük hafif ticari araç segmentindeki rakiplerine göre avantajlar saðlýyor. Rakipsiz 4 donaným seviyesi ile fark yaratacak Tourneo Courier’de 1.5 TDCI 75 PS motor seçeneði ile Trend ve Deluxe donanýmlarý sunulurken, 1.6 TDCI 95 PS motor seçeneðinde ise Titanium ve Titanium Plus donanýmlarý bulunuyor. Tourneo Courier için; Giriþ seviyesi versiyonu olan Trend’te, ESP ve Yokuþ Kalkýþ Desteði, klima, USB ve Bluetooth’lu radyo, Akýllý Cihaz Ýstasyonu, sürücü ve yolcu hava yastýklarý ve çift kayar kapýlar standart iken Deluxe’de bunlara ek olarak; gövde rengi yan aynalar, krom çerçeveli ön ýzgara, ayarlanabilir bagaj örtüsü, direksiyondan kumandalý müzik sistemi ve baþüstü saklama alaný bulunuyor. Tourneo Courier’nin Titanium donaným seviyesinde ise 16 inçlik alüminyum jantlar, SYNC, dijital klima, hýz kontrol sistemi, tavan raylarý, karartýlmýþ camlar ve yaðmur sensörü standart. Serinin en yüksek donanýmlýsý olan Titanium Plus’ta ise tüm bunlara ek olarak; Stop / Start sistemi, lastik basýncý izleme sistemi, yan hava yastýklarý, ýsýtmalý ön cam, ýsýtmalý koltuklar ve alarm bulunuyor. Transit Courier’de ise Van gönde tipinde 1.5 TDCI 75 PS’lik motorla Trend, 1.6 TDCI 95 PS’lik motorla ise Deluxe donanýmlarý, Kombi Van gövde tipinde ise sadece 1.5 TDCI 75 PS’lik motor ve Trend donaným seviyesi sunuluyor. Transit Courier’in giriþ donaným seviyesi olan Trend paketinde sürücü ön hava yastýðý, ESP, ABS, Yokuþ Kalkýþ Destek Sistemi, Acil Durum Fren Desteði, Elektronik Fren Gücü Daðýtým Sistemi, Merkezi Kilit, Immobilizer, elektirkli ve ýsýtmalý yan aynalar, yanlara açýlan asimetrik arka kapýlar, sað arka kayar kapý, gündüz farlarý, gecikmeli sönen farlar, yol bilgisiyarý, USB ve Bluetooth özellikli müzik sistemi, yükseklik ve derinlik ayarlý direksiyon, Akýllý Cihaz Ýstasyonu standart olarak sunuluyor. Van gövde tipi ve Deluxe donaným seviyesinde ise bunlara ek olarak orta kol dayama, sürücü koltuðu altýnda çekmece, 3 kollu deri kaplý direksiyon, direksiyon üzerinden kumanda edilebilen müzik sistemi, ön sis farlarý ve tam boy jant kapaðý yer alýyor. Transit Courier’de Buz Beyazý, Blazer Mavi ve Spor Kýrmýzý olmak üzere 3 adet opak, Aytozu Gri, Tektonik Gri, Siyah, Derin Mavi, Gök Mavisi olmak üzere 5 farklý metalik renk bulunuyor. Tourneo Courier’de ise bu renklere ilave olarak metalik Venedik Kýrmýzýsý rengi bulunuyor. Transit Courier’nin Van Trend versiyonu 36.750 TL, Van Deluxe versiyonu 40.750 TL, Kombi Van Trend versiyonu ise 39.900 TL’lik anahtar teslim fiyatla satýþa sunuldu. Tourneo Courier ise Trend donaným seviyesi ile 41.750 TL, Deluxe donanýmda 43.750 TL, Titanium donanýmda 47.250 TL ve en yüksek donaným seviyesi olan Titanium Plus donanýmýnda ise 49.500 TL’lik anahtar teslim fiyat etiketine sahip. (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) izlenme : 2797 Etiketler: Ford Otosan 50 Yýllýk Ar-Ge deneyiminin

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 2797 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 197 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1474 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4744 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3148 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2475 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1655 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 785 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1767 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2161 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2283 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır