KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Karaçanta, Tomarlý Köyü’nde düðüne renk kattý

Aklama
Karaçanta, Tomarlý Köyü’nde düðüne renk kattý Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, Arpaçay Ýlçesi’nin Tomarlý köyünde katýldýðý düðünü adeta renklendirdi. Baþkan Karaçanta, geçtiðimiz günlerde Tomarlý Köyü’nde muhtar Ferit Ýlgar’ýn kardeþinin düðününe katýldý. Belediye baþkan yardýmcýlarýyla birlikte gittiði düðünde coþkuyla karþýlanan Baþkan Karaçanta, davul-zurna eþliðinde bol bol halay çekip ailenin mutluluðuna ortak oldular. Baþkan Karaçanta daha sonra, evlenen çiftlere ömür mutluluk diledi. “GENÇ ÇÝFTLERÝMÝZÝN HER GÜNLERÝ BÖYLE TOY HAVASINDA OLUR ÝNÞALLAH” Baþkan Karaçanta, “Bu seçim çalýþmalarý yoðun bir tempo arasýnda böylesine hayýr iþlerinde bulunmakta bizleri mutlu ediyor. Genç çiftlerimizin her günlerinin böyle toy havasýnda olmasýný temenni ediyorum.” dedi. “GÜLER AÝLESÝNE BAÞSAÐLIÐI DÝLÝYOUM” Karaçanta ayrýca, Tomarlý köyünde 3 evladý da birer ay aralýklarla hayatýný kaybeden Hacý Güler ailesine de baþsaðlýðý dileklerini ileterek, “Tabi Güler ailesinin 3 çocuðunun birer ay aralýkla hayatýný kaybettiði haberi bizleri çok üzdü. Tabi bu mutluluk arasýnda Güler ailesinin içinde bulunduðu durum da bizleri çok üzdü. Ben buradan sizler aracýlýðýyla çocuklarýmýzýn ailesine, köy halkýna ve hepimize baþsaðlýðý diliyorum. Ýnþallah bundan böyle bu tür acý yaþamazlar temennisinde bulunuyorum.” diye konuþtu. “KARS BELEDÝYESÝ’NÝ GÖNDERECEÐÝMÝZ MÝLLETVEKÝLÝYLE DE TAÇLANDIRACAÐIZ” Karaçanta, düðünde bulunan Kafkas Haber Ajansý’na yaptýðý açýklamada seçim çalýþmalarýný da deðerlendirerek, “Tomarlý’ya gelmeden önce de Kars’ýn merkez köylerinde seçim çalýþmalarý yaptýk. Seçim çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. Vatandaþýmýzýn ilgi ve alakasý, güler yüzü bizleri onure ediyor. Ben inanýyorum ki Kars Belediyesi’ni göndereceðimiz milletvekiliyle de taçlandýracaðýz. Daha güçlü olacaðýz ve hemþehrilerimize hak ettikleri hizmeti layýkýyla ve daha fazlasýyla yapacaðýz. Çünkü belediyelerin güçlü olmasý merkezi yönetimde de güçlü olmalarý demektir. Merkezi yönetimde milletvekilleriyle olur. Ben bu vesile ile sizlerin aracýlýðýyla yine deðerli hemþehrilerimden Kars belediyesi adýna destek istiyorum ve sayýn milletvekili adayýmýz Taner Gökçek’e destek vermelerini istiyorum.” þeklinde konuþtu. “MHP ÝKTÝDARIYLA TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLECEK” Köyleri ziyaretlerde gördükleri ilginin çok güzel olduðunu da belirten Karaçanta daha sonra þunlarý söyledi: “Köylülerimizin partimize bakýþý çok güzel. Bize yaklaþýmlarý çok hoþ. Bize gösterdikleri bu yaklaþýmlarý tahmin ediyorum ki 7 Haziran günü sandýkta da tercihlerini MHP’den yana kullanacaklar. Bizim insanýmýz çok az þeylerden bile mutlu olan insanlarýmýzdýr. Bu ziyaretlerimizde de Belediyemizden, milletvekillerinden beklentileri oluyor. Ýnanýn bunlar çok þey deðil. Ýstedikleri þeylerin baþýnda da yol ve su geliyor. Hoþ vakit geçirebilecekleri yerlerin olmasýný istiyorlar. Bizden istedikleri þeylerin aynýsýný sayýn milletvekillerimizden de istiyorlar. Gezilerde bakýyoruz köyler özellikle merkezi yönetim tarafýndan yýllardan beri kendi kaderine baþ baþa býrakýlmýþ. Bu tamamen bir gerçektir. Gidiyoruz köye bakýyoruz köyün yolu yok, suyu yok. Her þeyi ile sýkýntýlý. Düþünebiliyor musunuz köy yerinde bile su sýkýntýsý çekiliyor. Köy yerinde vatandaþ ayaðýna giymiþ çizmeyi çamurda yürüyor. Bu þekilde olan köylerimiz maalesef çok fazla. Bugün batýda asfaltsýz köy yolunun olmadýðýný görürken, buzum köylerimizde de býrakýn köy içi yollarý köye giden yollara bile yok demek için bin tane þahit lazým. Onun içinde bu tür istekler köylülerimizin haklý talepleridir. Ýnþallah MHP iktidarýyla hemþehrilerimizin istekleri bizlerin destekleriyle yerine getirilecektir. Yani aslýnda bunlar önceden yapýlmalýydý ve bunlar artýk istenilmemeliydi ama maalesef köylümüz zorunlu olarak istiyor, istemek zorunda kalýyor. Çünkü; yok. Kendi kaderiyle baþ baþa býrakýlmýþ insanlarýmýz ne yapsýnlar?” (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) izlenme : 2185 Etiketler: Karaçanta, Tomarlý Köyü’nde düðüne renk kattý

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 2185 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 188 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1467 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4734 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3131 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2467 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1650 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 782 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1760 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2156 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2280 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır