KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Subutay Atalay AK Parti Kars Milletvekili Aday Adaylýðýný açýkladý

Aklama
Subutay Atalay AK Parti Kars Milletvekili Aday Adaylýðýný açýkladý Kars Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü’nde Teknik Eleman olarak görev yapan Subutay Atalay, görevinden istifa ederek AK Parti’den Kars milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Aday adaylýðýyla ilgili açýklama yapan Subutay Atalay þunlarý söyledi: “1956 yýlýnda Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde doðdum. Ýlk ve Orta öðrenimimi Kaðýzman’da tamamladýktan sonra Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldum. 1983 yýlýnda Türkiye Elektrik Kurumu Doðu Anadolu Ýþletme Grup Müdürlüðü’nde göreve baþladým. Ayný kurumda 7 yýl Ýþletme Müdürlüðü görevini yürüttüm. Kurumun özelleþmesi nedeniyle 1994 yýlýnda Kars Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüðü’ne atandým. 1998 yýlýnda Ardahan’da Yapým Þube Müdürlüðü görevini yaptýktan sonra 1999 yýlýnda Kars Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüðü’nde Ýnceleme Müdürlüðü ve ardýndan Ýmar ve Ýskân Þube Müdürlüðü görevlerini yürüttüm. Halen Kars Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü’nde Teknik Eleman olarak görev yapmakta iken, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan Genel Seçimlerde AK PARTÝ’den milletvekili olmak için aday adayý olmaya karar verdim ve görevimden istifa ettim. Bugüne kadar Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü’nde çeþitli kademelerde hizmet edip önemli deneyimler kazandým. Edindiðim tecrübe ve kazanýmlarý ilimin kalkýnmasýna dönük hizmetlerinde kullandým. Ülkemizin her alanda yapacaðý atýlýmlardan ilimize katký saðlamak ve atýlýmlardan ilimizi yararlandýrmak adýna daha da aktif rol almak için Ak Parti’den milletvekili aday adayý oldum ve aktif görevimden istifa ettim. Kars’ýn Ak Parti hükümetleri döneminde sorunlarýnýn çözümünde önemli mesafeler kat ettiðini siz deðerli basýn mensuplarýmýz ve hemþehrilerimiz bilmektedir. Ancak, Kars’ýn marka þehri olmasý için daha çok çalýþmamýz, daha çok hizmet üretmemiz gerekmektedir. Bu yolda ilk hedefim Kars Platformu’nu oluþturmak ve Karslýlýk bilincini herkesle paylaþmaktýr. Kars’ýn sorunlarýný ele alarak sadece eleþtiren deðil, toplumun tüm kesimleriyle birlikte bu sorunlarý tartýþan, çözüm üreten bir anlayýþla hareket edeceðim. Bilgi birikimim ve tecrübemle toplumumuzda bu dayanýþmayý saðlayacaðýma inanýyorum. Yükseköðrenimim ve bazý görevlerim dýþýnda tüm ömrümü bu þehirde geçirdim. Bu yüzden þehrimizin sorunlarýný çok yakýndan bilmekteyim. Büyük bir tarihi ve kültürel mirasa sahip güzel Karsýmýzý tarým, hayvancýlýk, turizm, kültür ve sanat alanlarýnda layýk olacaðý yere Ak kadrolarla taþýmak adýna aday adayý oldum. (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK izlenme : 1502 Etiketler: Subutay Atalay AK Parti Kars Milletvekili Aday Adaylýðýný açýkladý

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 1502 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 197 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1474 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4744 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3148 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2475 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1655 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 785 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1767 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2161 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2283 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır