KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Yalçýn Zengin, Ticaret Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik’i ziyaret etti

Aklama
Yalçýn Zengin, Ticaret Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik’i ziyaret etti AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý Yalçýn Zengin, Ticaret Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik’i makamýnda ziyaret ederek projelerini anlattý. Çelik’ten de vekil olmasý durumunda kentin önemli beklentilerinin yer aldýðý talepleri alan Zengin, vekil olmasý durumunda tüm sorunlarýn çözümü için gece-gündüz çalýþacaðýný ve her türlü zorluk karþýsýnda dim dik duracaðý sözünü verdi. Beraberindeki heyetle Ticaret Borsasýna giden AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý Yalçýn Zengin, Borsa Baþkaný Ýsmet Çelik ile bir süre Kars hakkýnda sohbet etti. Borsa’nýn sorunlarýný, hayvancýlýktaki durum, üreticinin, sanayicinin, turizmcilerin beklentilerinin de ele alýndýðý sohbette Kars’ýn 2023’e hýzlý bir þekilde modern ve çaðdaþ yüzüyle taþýnmasý gerektiði üzerinde duruldu. Zengin, kentin sorunlarýný çok iyi bildiðini, önceki genel seçimlerde de Kars’tan milletvekili aday adayý olduðunu, 7 Haziran Milletvekilliði genel seçimleri için de hizmete aday olduðunu açýkladý. Donanýmlý ekibi, bilgi ve becerisi ve dünya görüþüyle Kars’a hizmet aþkýyla yaþadýðýný da kaydeden Zengin, Sarýkamýþ kýþ ve yaz turizmi, Ebu-l Hasan Harakani baþta olmak üzere inanç turizmi, Ani Ören Yeri’nin dünyaya açýlmasý, hayvancýlýk, tarým, ekonomik, sosyal ve kültürel yaþam zenginlikleri gibi bir dizi zenginlikleri olan Kars’ý layýk olduðu yere getireceklerini vurguladý. Kars tabyalarýnýn da turizme kazandýrýlmasý gibi daha nice temel konular üzerinde titizlikle çalýþacaðýný bunun için de projelerini uzman ekibiyle birlikte hazýrladýklarýný vurguladý. Zengin, projelerinden bazýlarýný þöyle sýraladý: “Daha önce sýnýrlarýmýz dýþýnda açýlan ve tüm dünyada büyük ilgi gören canlý besi hayvaný ve canlý süt hayaný fuarý Türkiye’de ilk kez geçtiðimiz yýl 22-25 Mayýs 2014’te Ýzmir’de Anadolu EXPO Fuarýnda açýlmýþtý. 36 ülkeden gelen katýlýmcýlarýn iþtiraki ile düzenlenen fuar büyük ilgi gördü. Süt ve et teknolojileri, canlý besi ve süt hayvanlarý görücüye çýktý. Fuarda; gýda, tarým ve hayvancýlýðýn uluslararasý temsilcileri buluþtu. Fuarda Tarým Bakanlýðýnýn dýþýnda damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlikleri, Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birlikleri ve Kýrmýzý Et Üreticileri katýldý ve oldukça yararlý görüþme, tanýþma ve satýþ anlaþmalarý yapýldý. Bölgemiz için çok elzem olan bu tür fuarlarda, paneller, sempozyumlar düzenlenmelidir. Hayvan saðlýðý, canlý ve iþlenmiþ hayvan fiyatlarý ulusal ve uluslararasý düzeyde adeta bir borsa havasýnda deðerlendirilmeli ve belirlenmelidir. Hayvancýlýk artýk izlenebilir ve sürdürülebilir olmalýdýr. Bölgemiz; meralarýmýz, yaylalarýmýz, platolarýmýzla hayvancýlýðýn deposu konumundadýr. Bu potansiyeli deðerlendirmeliyiz. Kars artýk hayvancýlýk, hayvan ürünleri, süt ve süt ürünleri ile hak ettiði yere gelmeli, Kars’tan göçenler memleketlerine geri dönmelidir. Ana hedeflerimden biri de budur. Gerekirse, bu fuarý Kars’ta yapmak için gerekeni yapacak ve bu iþe önder ve hizmetkar olacaðým.” KARS TÝCARET VE BORSA BAÞKANLIÐININ “2015 YILI 2023 YILINA YOL HARÝTAMIZA NELER BEKLÝYORUZ” RAPORU AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý Yalçýn Zengin daha sonra Borsa Baþkaný Ýsmet Çelik tarafýndan takipçisi olmasý kendisine verilen “Kars Ticaret ve Borsa Baþkanlýðýnýn “2015 Yýlý 2023 Yýlýna Yol Haritamýza Neler Bekliyoruz” Raporu”nu okudu. Rapor þöyle: “Ýlimiz doðu coðrafyasýnda Kafkaslara, Asya’ya ,Çine açýlan kapýdýr. Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Devlet Demir Yollarýnýn ilimize giriþ kapýsý yine Karayolunun Ýpek yolunun giriþ kapýsý olup Lojistik Bölgesinin ilimize verilip acilen yapýlmasý gereði vardýr.1950’de 12 Millet vekili çýkaran Ýlimiz %13 nüfus artýrýmý olmasýna raðmen 2 Iðdýr 2 Ardahan 3 Kars 7 Millet vekili eder.5 Millet vekili eksik 65 sene geçmiþi göz önüne alýrsak her 3 kiþiden 2’si göçmüþ 1’i kalmýþ. Geliniz Gazi Karsýmýza sahip çýkalým. Göçü durduralým ilimizden metropol þehirlere göç eden iþ adamlarýný çaðýralým. Komþu vilayetlerin iþ adamlarý da beraberliðinde bu ilde yapýlacak çok iþ var. Serbest bölge istiyoruz. Coðrafyamýza uygun kapsamlý teþvik istiyoruz. Hava alanýmýzýn dizayný yapýlmýþ. Dýþ hatlara açýlmasýný bekliyoruz. Sarýkamýþýmýzýn sarýçam tesisleri, doða güzelliði Hava alanýna yakýnlýðý þehre yakýnlýðý ziyarete 90 bin þehidin orada oluþu tanýtýmýn yapýlarak Olimpiyatlara hak verilmesini düþünüyoruz. Yine ilimize açýk hava müzesine benzer tarihi evler Osmanlý Hamamlarý, Kars Kalesi Ani þehri ve bir çok tabyalar olup tanýtýmýnýn yapýlmasý bazý dizaynlarýn yapýmý için gereken desteðin verilmesini düþünüyoruz. Ýlimiz ekonomisi tarým ve hayvancýlýk olup tarýmda ilimizde yapýlan barajlar yeteri kadar olup faaliyete açýlacaktýr. Tarýmda hangi bitkinin hangi yörede ekileceði ARGE çalýþmasý neticesi iþaret edilip bitki çeþitleri çoðaltýlmalýdýr. Ýlimiz coðrafyasýnda 1 dekar alanda 81 çeþit bitki tespit edilmiþtir. Buradan Kafkas arýsý balý organik bal Kars Kazý organik olarak evlerde yetiþtirdiðimiz Kars kaz etidir. Hayvancýlýkta Pilot Bölge olarak ilan edilip et ,süt ürünlerimizin organik organize sanayi tespit edilip kaþarýmýz, gravyer, tereyaðýmýz, beyaz peynir, çeçil peyniri Et mamüllerinde kavurma, sucuk, pastýrma gibi organik üretimimizin yapýmý için et kombinesine ve sanayinin yerini tespit edip temelinin atýlýp gelecek neslimiz için insan saðlýðýna en büyük katký saðlayacaktýr. Süt sýðýrcýlýðý köy iþletmelerinde küçük kapasiteli olup büyütülmeli 25 süt ineði her iþletmede olup veya 100 koyun veya keçi olmalý Sütler süt kooperatifinde hijyenik olarak toplanýp organik sanayide iþlevi yapýlmalý. Ýlimiz 1937 1980’ne kadar rahmetli Atatürk tarafýndan doðu vilayetlerinin ticaret merkezleri olarak karar verilmiþtir. Bu ticaret Sovyetlere ,Ýrana ,Arap ülkelerine,154 ihracatçý ile baþarýlý çalýþmalar yapýlmýþtýr.80 sonrasý Rus Konsolosluðu Gümrük Müdürlüðü ihracatçýlar birliði Kars’tan alýnarak Karsta iþ sahasý azalmasýna göçe neden olmuþtur. Ýlimizde var olan Kafkas Üniversitesinin eksik olan bölümleri tamamlanmasý gereðini düþünüyoruz. Türkiyemizdeki hayvancýlýðýn çaða uygun olabilmesi için hayvancýlýk müsteþarlýðýnýn kurulmasýný gereðini düþünüyoruz. Þeker fabrikasý ilimiz hayvancýlýðýna posasý, melasý ve çiftçimizin köyünde yaþayabilmesi için kotanýn kaldýrýlýp þeker fabrikamýzýn satýþýný asla kabul etmiyoruz. ÝSMET ÇELÝK KARS TÝCARET BORSASI BAÞKANLIÐI” Yalçýn raporu okuduktan sonra, Borsa Baþkaný Ýsmet Çelik’e teþekkür etti. Borsa Baþkaný Ýsmet Çelik de, “Sayýn Yalçýn Zengin’e bizleri ziyaret edip dinlediði için teþekkür ediyorum. Umuyorum ki memleketimizin sorunlarýný gerçekten dimdik durarak sorunlarýmýzý meclisimizde dile getirip kýsa, orta ve uzun vadede yerine getirecektir. 2023 yýlýna kadar bu çalýþmalarýnýn devam etmesi için kendisine baþarýlar diliyorum.” dedi. Ziyaret, hatýra fotoðraflarýnýn çektirilmesiyle son buldu. (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) izlenme : 2082 Etiketler: Yalçýn Zengin, Ticaret Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik’i ziyaret etti

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 2082 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 197 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1474 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4744 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3148 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2475 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1655 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 785 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1767 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2161 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2283 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır